May Prayer List

01.05.2018

Seznam modliteb sester Jednoty Bratrské (Unity Women's Desk - UWD)

Květen 2018

Pán vstal z mrtvých! Pán skutečně vstal z mrtvých! Modlíme se, abyste měli požehnané období Velikonoc a byli posíleni oslavou Ducha svatého v květnu.

Modlete se za sestru Carol Foltz, která byla zvolena biskupkou Jednoty bratrské v roce 2018 pro Jižní provincii Moravské církve v Americe. Je první biskupkou zvolenou v Jižní provincii a čtvrtou ženou zvolenou do biskupského úřadu v celosvětové Jednotě. Bude vysvěcena 10. června 2018. Biskupem byl také zvolen bratr Tom Shelton. Prosíme, myslete na oba ve svých modlitbách.

Modlete se za Jižní provincii, kde se snaží uvést v realitu rozhodnutí synodu.

Modlete se i za ostatní provincie, kde se letos schází synod. V severní provincii v Americe se bude konat synod 21. - 25. června a v Evropské kontinentální provincii 26. května - 1. června.

Jestliže chcete, abychom se modlili i za váš synod, pošlete název a datum na:

Unitywomen2011@gmail.com

Modlete se za lídry provincií po celém světě. Panují těžké časy pro naše církve a naši lídři potřebují naše modlitby.

Modlete se za organizátory Evropské konference žen (European Women's Conference), která se koná v červenci v Holandsku.

Modlete se za ženy v Africe připravující Celoafrickou konferenci žen (All Africa Women's Conference) od 29. srpna do 2. září 2018 pro všechny Afričanky z Bratrských církví. Pro další informace můžete kontaktovat členku poradní rady, sestru Angelene Swart nebo koordinátorku, sestru Colleen Cunningham v Jižní Africe nebo sestru Mary Kategile v Tanzánii.

Modlete se za přípravný výbor 13. Konference amerických žen, která se bude konat ve Winston-Salem v Severní Karolíně od 20. do 23. června 2019. Registrace začíná 1. července 2018 na Moravian online/Women.

Modlete se za Moravskou církev v Albánii. Sbory z Tirany, Bathore, Burrel, Konsi, Elbasan a Pogradce se shromáždily na velikonoční bohoslužbě v Tiraně. Citujeme:

"Sešlo se nás 150 a Duch svatý nás provázel v obou částech bohoslužby. V první části bylo vyznání víry a modlitba, v druhé části byly pozdravy ze všech sborů. Každý z nich připravil malé vystoupení a potěšilo nás být svědky přítomnosti Ducha svatého v lidech a jejich snažení v jednotlivých sborech." V ten den byly náhodou narozeniny sestry Violy Grillo, jedné ze zakladatelů církve v Albánii. "Radovali jsme se ze společenství během požehnané bohoslužby a děkujeme Pánu za krásné chvíle strávené v jeho jménu."

Modlete se za ženy a děti, které jsou oběťmi násilí a týrání. Naše organizace se snaží sestavit zdroje, které by církve mohly používat, aby seznámily své kongregace s tímto velmi vážným problémem. Jestliže váš sbor má takové materiály, prosíme, pošlete nám je, abychom je mohli dát k dispozici ostatním. Materiály mohou být v jakémkoliv jazyce. Budeme sdílet věci, které budou užitečné pro všechny.

Modlete se za bezpečnost našich dětí při školní docházce. Modlete se, aby mohly využít to, co se naučí ve škole a doma tak, aby svět byl spravedlivější a mírumilovnější.

Modlete se za děvčata a ženy, které se vzdělávají díky stipendiu od nás (Unity Women's Desk UWD). Modlete se obzvláště za ty, kteří dělají zkoušky rozhodující o jejich dalším postupu ve vzdělávání.

Modlete se za ženy, které studují, aby se staly farářkami v Tanzánii. UWD poskytuje stipendium šesti studentkám, navíc dvěma doktorantkám.

Modlete se za ty, kteří byli vyhnání ze svých domovů kvůli občanským nepokojům a utlačovatelům. Kéž naleznou bezpečný nový domov, tak jako naši předkové na statcích knížete Nicholase von Zinzendorfa.

Modlete se za UWD, protože chceme najmout koordinátora a hledáme dva nové členy Poradního výboru - jednoho z Afriky (nejlépe z Tanzánie) a jednoho z Ameriky. Náplň práce a přihlášky budou zveřejněny příští měsíc, najdete je na našem webu www.unitywomensdesk.org

Modlete se za Poradní výbor a Výkonný výbor Jižní provincie, protože se rozhodujeme, jak využít fondy z kampaně Standing with Our Sisters. Budeme mít další finance na stipendia (včetně bohosloveckých a univerzitních studií), také na půjčky a podporu projektů.

Modlete se za mír ve světě. Kéž hlavy států v celém světě spolupracují na míru a spravedlnosti pro všechen lid.

Modlete se za ty, kteří hladovějí - zvláště děti. Kéž nalezneme způsob jak sdílet s nimi množství jídla daného nám tak, aby se nasytili všichni lidé. Ačkoliv zřejmě existují různé programy pro výživu dětí, jsme si zejména vědomy činnosti programu proti podvýživě v Almas Clinic v Hondurasu. Jestliže víte o dalších takových programech, prosíme, dejte nám vědět, abychom je zařadily na náš Seznam modliteb (PrayerList).

Modlete se za naše Moravské církve v Nicaragui, kde jsou před námi početné výzvy. Nedávno tam byly demonstrace rozpoutané plánovanými změnami v sociálním zabezpečení. Zpravodajství uvádí 25 mrtvých během těchto demonstrací. Místní policie už propustila desítky studentů a učitelů zatčených během nepokojů. Modlete se za znovunastolení pořádku. Kéž je Moravská církev božím nástrojem pro sociální smír a zavládnutí klidu a míru.

Prosíme modlete se dál za:

Unity Women's Desk: www.unitywomensdesk.org Telefon: 336-725-6413 nebo

Unitywomen2011@gmail.com 336-416-2337


Originální znění dopisu:

PrayerList for the Unity Women's Desk

May 2018

The Lord is risen! The Lord is risen indeed! We pray that you are having a blessed Easter Season and will be renewed by the celebration of Pentecost in May

Pray for Sr. Carol Foltz who was elected a bishop of the Unitas Fratrum at the 2018 Southern Province of the Moravian Church in America. She is the first bishop to be elected in the Southern Province and the fourth woman bishop of the world-wide Unity. She will be consecrated on June 10, 2018. Also elected as a bishop was Br. Tom Shelton. Please keep both of them in your prayers.

Pray for the Southern Province as they seek to implement the resolutions passed at Synod.

Pray for other provinces holding synods this year. The Northern Province Synod in America to be held June 21-25 and the European Continental Province May 26-June 1. If you would like your synod to be included on our PrayerList, please send name and dates to Unitywomen2011@gmail.com.

Pray for our Provincial leaders around the world. These are difficult times for our churches and our leaders need our prayers.

Pray for those planning the European Women's Conference to be held in July in the Netherlands.

Pray for the women of Africa who are planning an All Africa Women's Conference August 29th to September 2, 2018 for all African Moravian women. You may contact the Advisory Board Member for Africa, Sr. Angelene Swart or the Sub Desk Coordinator, Sr. Colleen Cunningham in South Africa or Sr. Mary Kategile in Tanzania if you would like more information.

Pray for the planning committee of the 13th American Women's Conference to be held in Winston-Salem, North Carolina June 20-23, 2019 in Winston-Salem, North Carolina. Registration begins July 1, 2018 at Moravian.Online/Women.

Pray for the Moravian Church in Albania. The congregations of Tirana, Bathore, Burrel, Komsi, Elbasan, and Pogradec, gathered for an Easter service in Tirana. "We were 150 participants, and we felt the Holy Spirit guide us during the two parts of the service. The first part was worship and prayer, the second one was a greeting from all groups. Each of them had prepared a short program and we were happy to witness how the Spirit works among people and their work in respective groups." The day coincided with the birthday of one of the founders of the church in Albania, Sr. Viola Grillo. "We enjoyed being together in a blessed service and we thank our Lord for the time spent in His Name."

Pray for women and children who are victims of violence and abuse. The Unity Women's Desk is trying to put together resources for churches to use to make their congregations aware of this very serious problem. If your church or Province has such materials, please share them with us so that we may share them with others. The resources may be in any language. That way we can share things that are useful to all.

Pray for the safety of our children as they attend school. Pray that they may use what they learn in school and at home to make this a more just and peaceful world.

Pray for the girls and women who are attending school with scholarships provided by the UWD. Pray especially for those who are taking examinations to see if they qualify to continue pursuing further education.

Pray for the women who are studying for the ministry in Tanzania. The UWD is supporting six of them with scholarships and two more will be studying for advanced degrees.

Pray for those who have been driven from their homes by civil strife and unjust rulers. May they find safety and a new homeland as our ancestors did on the estate of Count Nicholas von Zinzendorf.

Pray for the Unity Women's Desk as we begin seeking a paid Coordinator and two new Advisory Board members-one from the Africa Region (preferably from Tanzania) and one from the America Region. Job descriptions and application forms will be sent out next month and posted on the UWD website (www.unitywomensdesk.org).

Pray for the Advisory Board and the Steering Committee of the Southern Province as we determine how the funds from the Standing with Our Sisters campaign will be used. We will have additional funds for scholarships (including seminary and university study), as well as loans and project support.

Pray for peace in our world. May the leaders of countries around the world work toward peace and justice for all people.

Pray for those who are hungry-especially children. May we find ways to share the bounty of food we are given so that all people may be fed. Although there are probably many feeding programs for children, we are most aware of the malnutrition program at the Ahuas Clinic in Honduras. If there are other such programs, please let us know so that we may include them on our PrayerList.

Pray for our Moravian churches in Nicaragua where they face many challenges. Recently there have been protests triggered by planned changes to the social security system. As many as 25 people are reported dead in the protests. The Nicaraguan police have released dozens of students and lecturers arrested in protests. Pray that calm may be restored and that the Moravian Church may be used by God to bring reconciliation and peace.

Please continue to pray for the

Unity Women's Desk: www.unitywomensdesk.org Phone: 336-725-6413 or

Unitywomen2011@gmail.com 336-416-2337

If you received this message via postal service and would prefer to receive it via email, please contact us at the above address and we'll send your future PrayerLists via email.